Publikacja wstępnych wyników weryfikacji projektów

Publikacja wstępnych wyników weryfikacj projektów wraz z uzasadnieniem ocen negatywnych.

Zgłoszone projekty oceniane zostały pod kątem formalnym i merytorycznym. W załączniku zamieszczone zostały dwie listy: listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych. 

Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie od 26 kwietnia do 2 maja 2022.

Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Prezydent Miasta uwzględnia odwołanie jeśli uzna je za zasadne.

Lista projektów dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

 • Rodzinne niedziele na Skwerze Pionierów;
 • Modernizacja placu zabaw przy ulicy Nowogródzkiej, etap II;
 • Kołobrzeskie Sportowe Mariany.

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok wraz z uzasadnieniem

 • Kołobrzeg zwierzętom - zakup sprzętu weterynaryjnego dla zwierząt w kołobrzeskim schronisku: Projekt obejmuje wyłącznie zakup sprzętu, nie obejmuje kosztu usługi całodobowej opieki. Nie ma gwarancji, że taka usługa zafunkcjonuje bez kosztowo. Zgodnie z umową zawartą z obecnym wykonawcą zapewnienie usługi weterynaryjnej leży po stronie wykonawcy. Nawet po przekazaniu sprzętu wykonawca nie musiałby w ramach kontraktu zwiększyć zakresu usługi. Zakup wyposażenia do nowopowstałego schroniska jest niezasadny (GKL);
 • Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią - Zaproponowane rozwiązanie jest niezgodne z zapisami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebiatowska 5” jako ZU z przeznaczeniem terenu zieleni urządzonej. Plan dopuszcza między innymi lokalizację urządzeń sportu i rekreacji. Zabrania natomiast budowy obiektów budowlanych. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem budowlanym. Dodatkowo zadanie jest niedoszacowane. Patrząc realnie na koszt boiska z ogrodzeniem należy szacować na poziomie 500 tys. Cena dotyczy nawierzchni z poliuretanu, ponieważ nie da się wykonać boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy (WiR);
 • "SUCHĄ STOPĄ" po Wielkopolskiej dzięki zmodernizowanej kanalizacji deszczowej - Projekt nie określa lokalizacji i zakresu (brak wskazania numeru działki). Rozwiązanie problemu z odwodnieniem wymaga wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy i odprowadzenie jej do rowu poprzez działkę, która nie jest własnością Gminy Miasto Kołobrzeg. Dodatkowo należy w dokumentacji uwzględnić odtworzenie nawierzchni. Wydział Inwestycji i Rozwoju w 2022 r. ma w planie dokumentację projektową przebudowy ul. Wielkopolskiej wraz z odwodnieniem (WiR);
 • KOŁOBRZEG "MUST HAVE" ciekawy i wyjątkowy punkt na turystycznej mapie i nie tylko - Umieszczenie przed pomnikiem obiektu o gabarytach długość 20 m. i wysokość 2 m. doprowadzi do niepotrzebnego zagęszczenia tej przestrzeni. Nadmiar różnych w treści, formie obiektów (pomnik Mieszkowskiego, latarnia) architektonicznych spowoduje przesyt wizualny. Poza tym latarnia jest pomnikiem – tabliczka z napisem „Zginęli na morzu”. Postawienie w tym miejscu liter wprowadzi dysonans poznawczy. Proponujemy lokalizację – skwer zielony im. Komandora Stanisława Mieszkowskiego (UiA);
 • Modernizacja nawierzchni na ogólnodostępnym boisku przy ulicy Grodzieńskiej - Nie określono precyzyjnie lokalizacji. Wycena wadliwa. Nie określono powierzchni boiska, rodzaju nawierzchni co ma decydujący wpływ na wycenę. Błędnie wypełniona tabela kalkulacji kosztów montażu ławek. Niedoszacowane koszty projekty technicznego (GKL);
 • Budowa skateparku na placu rekreacyjno - sportowym "Maja" przy ul. Wylotowa - Brak wskazania w opisie miejsca lokalizacji skateparku. Brak wskazania urządzeń wyposażenia skateparku, a tym samym jego wyceny wraz z dokumentacją i badaniami geodezyjnymi (WiR);
 • Oświetlenie przejść dla pieszych przy cmentarzu - Brak możliwości oszacowania kosztorysu z uwagi na nie wskazanie dokładnych lokalizacji (WŚiO);
 • Wydanie albumu pod tytułem "70 lat kołobrzeskiej koszykówki"- NEGATYWNA OCENA FORMALNA/BRAK MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA (PRO)
 • Upiększenie placu Kmdr Mieszkowskiego - NEGATYWNA OCENA FORMALNA/BRAK MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA (PRO)
 • Lista projektów dopuszczonych do głosowania.pdf POBIERZ PLIK
 • Lista projetków niedopuszczonych do głosowania wraz z uzasadnieniem.pdf POBIERZ PLIK