Budżet Obywatelski 2020

RODO

Klauzula informacyjna Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przekazuję poniżej informacje dot. przetwarzania danych  osobowych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kołobrzeg. Siedzibą Administratora Danych jest Urząd Miasta Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13.
 2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg – pok. nr 316, 78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, adres e-mail: iod@um.kolobrzeg.pl lub nr tel. 94-35-51-584. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały nr IX/121/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 30.05.2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym
  w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa. Pana/i dane osobowe zostaną przekazane podmiotom, które realizują usługi w zakresie obsługi informatycznej
  i konserwacji systemów informatycznych wykorzystywanych przy realizacji zadania realizowanego w interesie publicznym. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych osobowych i tylko zgodnie z poleceniami Administratora Danych. Tego typu umowa reguluje tryb, zasady, cel przetwarzania, jak
  i środki bezpieczeństwa przetwarzania tych danych oraz odpowiedzialność Administratora Danych jak i podmiotu przetwarzającego.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21 rozporządzenia UE.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporzą­dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w procesie Budżetu Obywatelskiego.
 11. Pani/Pana dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  i  nie  będą podlegały profilowaniu.