Budżet Obywatelski 2020

Budżet krok po kroku

Budżet krok po kroku

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski jest formą aktywizacji mieszkańców i zachęcenia do dyskusji na temat ich potrzeb. Przewidywane korzyści to przede wszystkim współdecydowanie o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, które pozwoli poznać nawzajem swoje potrzeby i zmotywuje mieszkańców do wspólnego działania oraz zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski to publiczne pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy. Nie są to dodatkowe środki, lecz konkretne kwoty będące częścią budżetu miasta. Do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych.

Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszakańców.

Jakie zadania mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok mogą być proponowane wydatki ogólnomiejskie z podziałem na kategorie:

  • infrastrukturalna (w szczególności: remonty, modernizacje, adaptacje, budowa nowych obiektów) przewidywana kwota na realizację projektów wyniesie 800 000 zł, przy czym wartość wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 400 000 zł;
  • społeczna (w szczególności: z zakresu edukacji, zdrowia, kultury, sportu, ekologii, ochrony środowiska, obejmujących działania typu: warsztaty, szkolenia, kursy, organizacja imprez, koncertów, zajęć dodatkowych) przewidywana kwota na realizację projektów wyniesie 200 000 zł, przy czym wartość projektu nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł.

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w Budżecie Obywatelskim?
Uprawnionymi do zgłaszania projektów, jak i do głosowania, są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego.

Czy można realizować projekty Budżetu Obywatelskiego w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co należy ująć w kosztorysie projektu?
Mieszkaniec zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny itp.

Głosowanie
Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywtatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Kołobrzegu. Każdy mieszkaniec ma jeden głos, w ramach którego może na formularzu do głosowania oznaczyć maksymalnie jeden projekt z kategorii infrastrukturalnej i jeden projekt z kategorii społecznej. Głosy należy oddać na formularzu papierowym lub elektronicznym udostępnionym przez Prezydenta Miasta.

Co zdecyduje, że dany projekt wygra w głosowaniu?
Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne projekty. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzsykają  najwyższą liczbę głosów w danej kategorii, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczoncyh na daną kategorię Budżetu Obywatelskiego. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów na projekty w danej kategorii, z których każdy mieści się pojedynczo w puli środków pozostałych do rozdysponowania, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy. W przypadku, gdy pod głosowanie zostanie poddany więcej niż jeden projekt dotyczący tej samej nieruchomości, do realizacji zostanie skierowany ten, który uzyska większą liczbę głosów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt.