Budżet Obywatelski 2020

Jak zgłosić projekt

Jak zgłosić projekt
Zgłoszenie zadań do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 jest bardzo proste. Przeczytaj instrukcję jak to zrobić:

 1. Propozycje projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać wnioskodawca, który jest mieszkańcem Kołobrzegu.
 2. Wnioskodawca musi skonsultować swój pomysł z mieszkańcami Kołobrzegu i uzyskać poparcie projektu – zebrać podpisy od co najmniej 15 osób.
 3. Projekty mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy.
 4. Zgłoszenie propozycji projektu do budżetu obywatelskiego następuje na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 5. Do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt 4, należy dołączyć czytelną listę osób popierających projekt. Wzór listy poparcia stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
 6. Do grupy osób popierających zgłoszony projekt, o której mowa w pkt 2, nie wlicza się wnioskodawcy.
 7. Wnioskodawca może zgłosić maksymalnie dwa projekty: jeden z kategorii infrastrukturalnej i jeden z kategorii społecznej.
 8. Mieszkaniec Kołobrzegu może poprzeć zgłoszenie dowolnej liczby projektów.
 9. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia na formularzu zgłoszeniowym należy uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 10. Formularz zgłoszenia projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dostępny na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego oraz w Biurze Obsługi Klienta.
 11. Wypełnione formularze zgłoszenia projektu wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie:
  papierowej osobiście w siedzibie Urzędu BOK, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg lub papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta w Kołobrzegu, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg.
 12. Formularze zgłoszeniowe propozycji projektów można składać w terminie od dnia 15 lipca 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
 13. Co należy wziąć pod uwagę pisząc projekt?
 • musi należeć do katalogu zadań własnych gminy,
 • musi być zgodny z przepisami prawa,
 • koszty realizacji projektu winny być oszacowane rzetelnie i kompleksowo,
 • jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na daną kategorię Budżetu Obywatelskiego,
 • realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego,
 • jest ogólnodostępny,
 • jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie miasta, nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania,
 • nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.
 1. Wnioskodawca zgłaszający projekt podaje szacunkowe koszty brutto zadania z uwzględnieniem wszystkich części składowych zadania. Obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszty opracowania projektu, koszty zakupu oraz montażu materiałów, robocizny, zakupu sprzętu itp.
 2. Przy określaniu szacunkowego kosztu brutto zadania można korzystać z cennika miejskiego.
 3. Podczas etapu zgłaszania pomysłów Wnioskodawca ma prawo do konsultowania założeń i treści projektu z wydziałami Urzędu Miasta lub miejską jednostką organizacyjną w zakresie prawidłowego wypełnienia formularza, przybliżonych kosztów i lokalizacji projektowanych zadań, własności terenu, na którym przewiduje się realizację zadania.
 4. W razie stwierdzenia braków formalnych Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej o ich usunięcie w terminie 5 dni roboczych, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie projektu bez rozpoznania.
 5. W przypadku negatywnego wyniku oceny formalnej Wnioskodawca zostanie o tym pisemnie powiadomiony. Ocena negatywna musi zawierać uzasadnienie.
 6. Wnioskodawca ma prawo odwołać się od negatywnej oceny formalnej do Prezydenta Miasta, w terminie 5 dni roboczych. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych.
 7. W przypadku pozytywnego wyniku oceny formalnej, projekt zostaje przekazany za pośrednictwem Prezydenta do oceny merytorycznej właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta.
 8. Pamiętaj, aby nazwa projektu była zrozumiała i jasno określała projekt. Nazwa ta będzie eksponowana na liście projektów poddanych pod głosowanie.
 9. Należy przemyśleć tekst, który wpisuje się w rubrykę "Skrócony opis projektu na stronę internetową" (do dyspozycji jest 500 znaków ze spacjami, co oznacza, że dłuższe opisy będą ucinane po osiągnięciu limitu znaków).