Budżet Obywatelski 2020

Tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

Tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania

  1. Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta.
  2. Odwołanie wnosi się w formie papierowej lub elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia następnego od opublikowania decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
  3. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Odwołanie od decyzji rozpatrywane jest w terminie 5 dni roboczych.
  4. Prezydent Miasta odrzuca odwołanie jeśli złożone zostało po terminie lub nie odnosi się do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu.
  5. Prezydent Miasta uwzględnia odwołanie, jeśli uzna je za zasadne. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta jest ostateczne.
  6. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej dedykowanej Budżetowi Obywatelskiemu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.