BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2023 ROK

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego jest:

Budżet Obywatelski to środki będące częścią budżetu gminy, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Do dyspozycji kołobrzeżan w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok przeznaczona jest kwota 1 miliona złotych .

- zgłosić można każdy projekt, który spełnia określone kryteria (brak podziału na projekty ogólnomiejskie i osiedlowe);
- zgłoszenie musi być poparte co najmniej 15 podpisami mieszkańców (nie wliczając wnioskodawcy);
- minimalna wartość zadania to 20 000 zł, a maksymalna 500 000 zł.

UWAGA: W zakładce do pobrania zamieszczony został formularz zgłoszeniowy oraz lista poparca dla projektu. 

Aby ułatwić Państwu przygotowanie kosztorysu dodany został cennik miejski. Zachęcamy także do kontaktu z wydziałami urzędu miasta. 

Projekty mogą być składane w jednej z poniższych form:

 • na piśmie - osobiście w siedzibie Urzędu w Biurze Obsługi Klienta ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, wyłącznie z wykorzystaniem obowiązującego formularza wraz z listą poparcia;
 •  elektronicznej - poprzez portal Budżetu Obywatelskiego www.bo.kolobrzeg.pl, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki w postaci skanów oryginałów dokumentów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego może być realizowany projekt który:

 •  wpisuje się w katalog zadań własnych gminy;
 •  jest zgodny z przepisami prawa;
 • koszty realizacji projektu wskazane przez wnioskodawcę zostały oszacowane rzetelnie i kompleksowo;
 •  jest możliwy do zrealizowania w ramach środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski i mieści się w określonym przedziale wartości minimalnej i maksymalnej projektu;
 •  realizacja jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego;
 • jest ogólnodostępny;
 • jest zlokalizowany na nieruchomościach stanowiących mienie Miasta, w przypadku projektów o charakterze inwestycyjnym;
 • nie koliduje z obowiązującymi w Mieście planami i programami, w tym z planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, bądź też dla których Miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną lub podjęło działania w celu jej opracowania;
 • nie zakłada wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Projekt powinien uwzględniać, o ile to możliwe, zasady uniwersalnego projektowania. Należy przez to rozumieć projektowanie przestrzeni w taki sposób, by była ona możliwie najbardziej użyteczna i dostępna dla wszystkich mieszkańców, bez potrzeby jej adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Ocena zgłoszonych projektów

Zgłoszone projekty oceniane będą pod kątem formalnym i merytorycznym. Oceny projektów wraz wynikami ocen i uzasadnieniami opublikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.bo.kolobrzeg.pl oraz wywieszone zostaną na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta.
Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 5 dni roboczych od dnia publikacji listy projektów niedopuszczonych do głosowania. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia wyniku weryfikacji projektu. Prezydent Miasta uwzględnia odwołanie jeśli uzna je za zasadne.

Głosowanie

Do udziału w głosowaniu na projekty zakwalifikowane do Budżetu Obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Kołobrzegu. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczna będzie zgoda opiekuna prawnego. Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy. W przypadku osób, które nie posiadają meldunku w Kołobrzegu na podstawie wpisu do rejestru wyborców. Podczas głosowania w celu jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej wymagane jest podanie nr PESEL.

Zasady głosowania:

 • głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Kołobrzegu;
 • każdy mieszkaniec wybiera trzy projekty i przyznaje im punktację ze zbioru liczb całkowitych od 1 do 3. Trzy punkty dla projektu, który uznaje za najważniejszy, dwa punkty dla projektu drugiego wyboru, jeden punkt dla projektu trzeciego wyboru;
 • głosować można tylko raz: poprzez wypełnienie karty papierowej lub elektronicznej wraz z zatwierdzeniem kodu weryfikacyjnego przesłanego w bezpłatnej wiadomości sms na podany w formularzu numer telefonu komórkowego;
 • w głosowaniu elektronicznym z wykorzystaniem jednego numeru komórkowego może zagłosować jeden mieszkaniec;
 • wielokrotne złożenie karty do głosowania powoduje nieważność wszystkich głosów.

Do realizacji kierowane będą projekty które:

 • uzyskały na podstawie rankingu kolejno największą liczbę głosów ważnych i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na projekty. W przypadku, gdy koszt kolejnego projektu przekroczy łączną pulę zostanie on odrzucony, a do realizacji zostanie przyjęty kolejny projekt o niższej kwocie, aż do wyczerpania puli środków;
 • otrzymały co najmniej 100 głosów ważnych.